فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

تاریخچه جنبش زنان افغانستان

فاطمه احمدی، مدافع حقوق زنان، در مصاحبه ویدئویی با فمنا از تاریخچه جنبش زنان در چهار دوره مختلف می‌گوید: دوره پیش از طالبان، دوره اول سلطه طالبان، دوره بیست ساله حضور آمریکا، و دوره کنونی.