فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

پیشگیری از خشونت

جنبش‌های زنان در منطقه منا و کشورهای آسیایی دهه‌هاست بر حذف خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان و دختران متمرکز شده‌اند. آن‌ها این کار را از طریق آگاهی‌رسانی، ترویج اصلاحات قانونی، و تضمین مشارکت و نمایندگی سیاسی زنان انجام داده‌اند. فمنا از طریق این برنامه تلاش می‌کند تا مسائل مهمی را که زنان در منطقه با آن مواجه هستند برجسته کند و از زنان مدافع حقوق بشر و جنبش‌های زنان در مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت حمایت کند. این برنامه در سال‌های گذشته خشونت‌هایی را که زنان در فضای عمومی با آن مواجه می‌شوند، حق زنان بر شهر و فضاهای شهری، پیشگیری از آزار و خشونت‌های جنسیتی در فضاهای عمومی، محدودیت‌های تحمیل‌شده بر حق زنان بر بدن‌شان، نگرش زنان به موضوع امنیت، ظهور جنبش می‌تو در چندین کشور منطقه و رویکردهایی برای جبران آسیب‌های ناشی از خشونت مبتنی بر جنسیت مانند عدالت ترمیمی، و دیگر موضوعات را برجسته کرده است.

فعالیت‌های فمنا برای پیشگیری از خشونت شامل تحقیق و گزارش‌های تحلیلی، برگزاری کمپین‌ها، ترویج‌گری، آموزش، گرد‌هم‌آیی و تشکیل گروه‌های تبادل تجربه درباره همین موضوع می‌شود.

کمپین‌های متمرکز بر پیشگیری از خشونت

تحقیقات متمرکز بر پیشگیری از خشونت