فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

تلاش طالبان برای حذف زنان از رسانه: گامـی بلند به سـوی حذف زنـان از جامعه

روی کار آمـدن طالبـان در افغانسـتان، تاثیـرات سیاسـی و اجتماعـی ناگـواری بـه همـراه داشـته اسـت. بسـته شـدن فضـای جامعـه مدنـی، بازسـتاندن آزادی‌هایـی کـه مـردم افغانسـتان در بیسـت سـال گذشـته بـه دسـت آورده بودنـد، و محـدود کـردن مطبوعـات و رسـانه‌ها فقـط بخشـی از سیاسـت‌های واپس‌گرایانه اجراشـده از سـوی طالبان اسـت. از سـال قبـل از واگـذاری قـدرت بـه طالبـان، اهالـی رسـانه در صـدر هدف‌هـای طالبـان بـرای اعمـال آزار ، شـکنجه و زنـدان قـرار گرفتنـد. ذبیـح‌اهلل مجاهـد، سـخنگوی گـروه طالبـان، در اولیـن کنفرانـس خبـری در کابـل اعلام کـرده بـود که رسـانه‌ها می‌تواننـد آزادانـه و بـا رعایـت ارزش‌هـای اسلامی و احتـرام بـه فرهنـگ اسلامی افغانسـتان فعالیـت کننـد، امـا آنچـه در عمـل اتفـاق افتـاده اسـت، محـدود شـدن فضـای فعالیـت رسـانه‌ها و اعمـال فشـار بـر آن‌هـا، حذف زنان از عرصه رسـانه، بازداشـت، شـکنجه، و ضرب‌وشـتم آنـان بـوده اسـت. در افغانسـتان کـه هماننـد بسـیاری از کشـورهای آسـیایی، بـاور بـه برابـری زن و مـرد نهادینـه نشـده اسـت، زنـان روزنامه‌نـگار نقـش مهمـی در بازتـاب مسـائل زنـان در رسـانه‌ها و آشکارسـازی تبعیـض و نابرابـری در جامعـه ایفـا می‌کننـد. آن‌هـا به دلیل فعالیت‌هایشـان بـرای احقاق حقوق زنـان در شـمار مدافعـان حقـوق زنـان محسـوب می‌شـوند، و حذفشـان از عرصـه رسـانه، ضربـه‌ای مهلـک و جبران‌ناپذیـر بـه تلاش‌های چنددهـه‌ای زنـان افغـان بـرای نیـل بـه برابـری و آزادی می‌زنـد. در ایـن گـزارش وضعیـت زنـان روزنامه‌نـگار از یـک سـال پیـش از بـه قـدرت رسـیدن طالبـان در افغانسـتان بررسـی می‌شـود. در یک سـال پایانی دولت سـابق افغانستان و پس از آغـاز مذاکـرات بیـن آمریـکا و طالبـان، زنـان فعـال رسـانه‌ای بـه همـراه دیگـر فعـالان حقوق زنـان و فعالان جامعـه مدنی با تهدیـد، حملات خشـونت‌آمیز و ترور هدفمند مواجه شـدند. بـا شـدت گرفتـن خشـونت علیـه جامعـه مدنـی و تهدیدهـای امنیتـی روزنامه‌نـگاران و فعـالان زن، بسـیاری از آن‌ها ناچار به ترک کار و چندین نفر نیز در حملات  تروریسـتی کشـته شـدند. پـس از قدرت‌گیـری طالبـان نیـز شـمار زنـان فعـال در رسـانه‌ها کاهـش قابـل توجهـی یافتـه و فقـط تعـداد معـدودی از آنـان همچنـان مشـغول کارند.