فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

عدالت ترمیمی چیست

عذالت ترمیمی، مدلی از عدالت است که بر پایه ترمیم و جبران قرار دارد. این روش برپایه مشارکت داوطلبانه آسیب‌دیده و فرد مسئول انجام می‌شود و هدف از آن فراهم آوردن شرایطی است که به فرد آسیب‌دیده، فرصت .شنیده‌شدن داده و درد و رنج او را به رسمیت بشناسد

این ویدئو با زبانی ساده توضیح می‌دهد که عدالت ترمیمی چیست.