فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

آزار جنسی زنان مدافع حقوق بشر را متوقف کنید

آزار جنسی زنان مدافع حقوق بشر را متوقف کنید

زنان مدافع حقوق بشر همواره در صف مقدم تلاش برای پیشگیری و مبارزه با کلیه اَشکال خشونت‌های جنسیتی بوده‌اند.                                                                    

بسیاری از زنان مدافع حقوق بشر در منطقه منا، مبارزه را از درون خانه‌هایشان شروع کردند: با ایستادگی در برابر هنجارهای آسیب‌زننده‌ای که مروج خشونت و بی‌قدرت‌سازی زنان و دخترانند. در اغلب موارد، مبارزه زنان علیه خشونت و بی‌عدالتی به تحول خودشان منجر شده و با پیوستن به جنبش‌های مدنی باعث آگاهی بیشتر زنان در سراسر منطقه شده‌اند.  

اما با رساترشدن بانگ مطالبه برابری، فشار سیستم‌های امنیتی و قضایی بر زنان مدافع حقوق بشر شدت یافته است. حکومت‌ها و سیستم‌های امنیتی، بخصوص در کشورهای استبدادی و سرکوب‌گر، به جای پاسخ‌گویی به مطالبه زنان و شهروندان برای برابری و تغییر دمکراتیک، در بازجویی و دوران بازداشت از تهدید و ارعاب و آزارهایی با ماهیت جنسی استفاده می‌کنند تا زنان مدافع حقوق بشر را تحقیر، تنبیه، شرمسار، و وادار به سکوت کنند و آن‌ها را از ادامه فعالیت‌های کنشگری برحذر دارند.

در ماه‌های اخیر، چندین نفر از زنان مدافع حقوق بشر شجاعانه قدم پیش گذاشتند و  برخوردهای صورت‌گرفته در دوران دستگیری و زندان را افشا کردند. تحقیقات فمنا نشان می‌دهد که زنان مدافع حقوق بشر، اشکال مختلف خشونت و آزار جنسی را هنگام بازجویی، دستگیری، بازداشت موقت و زندان تجربه کرده‌اند. آزارهای جنسی کلامی، تهدید به تجاوز، تهدید به افشای روابط خصوصی جنسی، کمپین‌های بدنام‌سازی در رسانه‌های شبه‌دولتی، و تعرض جنسی، برخی از خشونت‌های جنسی گزارش‌شده از سوی زنان مدافع حقوق بشر است. بازجوها، ماموران پلیس، ماموران امنیتی، و مقامات زندان، مسئول این تعرض‌ها و آزار‌های جنسی بوده‌اند.

در روز جهانی زن، فمنا از فعالیت‌ تحسین‌برانگیز زنان شجاع مدافع حقوق بشر که در شرایط دشوار و با تحمل آزار و فشارهای شدید به مبارزه برای برابری ادامه می‌دهند، قدرددانی می‌کند.  

زنان مدافع حقوق بشر، چراغ راه ما برای آینده‌ای بهترند.