فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

کمپین حمایت از حقوق بدنی زنان/ایران

.بیش از چهار دهه است که زنان ایرانی در برابر سیاست‌های کنترل‌گرانه دولتی بر بدن زنان، مقاومت می‌کنند

 حجاب اجباری یکی از اولین محدودیت‌هایی ود که جمهوری اسلامی بر زنان تحمیل کرد و تا به امروز  ملموس  ترین و گسترد ه ترین تلاش برای محدود کردن استقلال بدنی زنان بوده است. ما از حکومت ایران می‌خواهیم که به سیاست‌های کنترل‌گرانه‌اش بر بدن زنان و به ویژه محدودیت‌های حقوق جنسی و باروری زنان پایان دهد. ما از مقامات ایران می‌خواهیم که فورا و بدون قید و شرط زندانیان معترض به حجاب اجباری را آزاد کند. هیچ‌کس نباید به خاطر نوع لباس پوشیدن‌ش زندانی شود.