Skip to content

What is Restorative Justice? – Farsi

عدالت ترمیمی چیست؟

Share

عدالت ترمیمی، مدلی از عدالت است که بر پایه ترمیم و جبران قرار دارد. این روش برپایه مشارکت داوطلبانه آسیب‌دیده و فرد مسئول انجام می‌شود و هدف از آن فراهم آوردن شرایطی است که به فرد آسیب‌دیده، فرصت شنیده‌شدن داده و درد و رنج او را به رسمیت بشناسد

این ویدیویی با زبانی ساده توضیح می‌دهد که عدالت ترمیمی چیست