Skip to content

Restorative Justice 7 Answers – Farsi

عدالت ترمیمی

Share

آیا تا کنون به اصطلاح عدالت ترمیمی برخورد کرده‌اید؟ این ویدیو به هفت سوال رایج در خصوص عدالت ترمیمی پاسخ می‌دهد

عدالت ترمیمی شیوه‌ای برای مقابله با جرایم و حمایت از قربانیان جرایم است که در بسیاری از موارد نتیجه‌ی مثبت داشته است