در کنار یکدیگر از زنان مدافع حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا حمایت کنیم